Vedtægter

Vedtægter for Jagttegnslærerforeningen i Danmark

1 Navn, hjemsted og formål
1.1 Foreningens navn er Jagttegnslærerforeningen i Danmark.
1.2 Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.
1.3 Foreningens formål er at støtte medlemmerne i forbindelse med uddannelsen af nye jægere. Endvidere er det foreningens formål at medvirke til en pædagogisk og fagligt velfunderet uddannelse af jægere for derved at styrke og sikre jagtens omdømme og respekt i Danmark.

2 Medlemsforhold
2.1 Som medlemmer kan optages personer, der af den til enhver tid ansvarlige offentlige instans for jagttegnskursuslærere er autoriseret som jagttegnskursuslærere. Medlemmer kan af foreningen blive pålagt at fremsende dokumentation for en godkendt autorisation.
2.2 Medlemmer af foreningen kan optages i foreningens facebookgruppe. Dog kan medlemmer uden facebookprofil efter personlig henvendelse få tilknyttet profilen på en stedfortræder til gruppen for herigennem at kunne følge foreningens aktiviteter.
2.3 Udmeldelse af foreningen kan til enhver tid ske efter henvendelse til bestyrelsen. Der vil ikke blive foretaget refusion.
2.4 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent.
2.5 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. Vedkommende er berettiget til at få eksklusionen forelagt på den førstkommende generalforsamling, der ved almindelig stemmeflerhed afgør eksklusionens berettigelse.
2.6 Bliver et medlem frataget sin autorisation til at virke som jagttegnskursuslærer ophører medlemskabet.
2.7 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

3 Kontingent og hæftelse
3.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.
3.2 Kontingentet følger kalenderåret og opkrævning udsendes i begyndelsen af året.
3.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

4 Generalforsamling
4.1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
4.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj-juli måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
4.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling skal varsles mindst 4 uger før afholdelsen. Dagsorden og indkomne forslag skal annonceres på foreningens facebookgruppe og udsendes på mail senest 14 dage før generalforsamlingen.
4.4 Generalforsamlingen kan afholdes elektronisk, hvis bestyrelsen finder grundlag herfor.
4.5 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af formand eller kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleant.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling

4.6 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af dagsorden. En sådan begæring skal efterkommes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal annonceres på foreningens Facebookgruppe og udsendes på mail med mindst 14 dages varsel.

5 Afstemninger
5.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
5.2 Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
5.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 2 medlemmer begærer det.
5.4 Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.
5.5 Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

6 Bestyrelsen
6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 – 8 af foreningens medlemmer, som vælges på generalforsamlingen med skiftevis valgår. Der kan vælges en suppleant med en valgperiode på 1 år. Ifald suppleanten bliver indkaldt til at afløse en post i bestyrelsen, træder denne ind i den periode, som bestyrelsesmedlemmet er valgt for.
6.2 Valgperioden er 2 år.
6.3 Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, således at formanden er på valg i lige år og kassereren i ulige år. Skulle en af disse forlade bestyrelsen i utide, vælger bestyrelsen af sin midte en stedfortræder frem til næste generalforsamling.
6.4 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.
6.5 Bestyrelsen afholder møde efter behov, eller når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det.
6.6 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3/5 af medlemmerne er til stede. Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
6.7 Bestyrelsessuppleanter kan inviteres til bestyrelsesmøder. Ligeledes kan bestyrelsen indkalde relevante personer.

7 Tegningsret
7.1 Foreningen tegnes af formanden samt et andet medlem af bestyrelsen.

8 Økonomi
8.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut i foreningens navn.
8.2 Udgifter til bestyrelsesmøder samt udgifter til øvrige gøremål i foreningens tjeneste kan refunderes af foreningen.
8.3 Regnskab for foreningen skal være afsluttet og revideret inden afholdelse af generalforsamlingen. Regnskabsåret løber fra 1/1 – 31/12.
8.4 Revisoren har i regnskabsåret fri adgang til foreningens regnskab. Regnskabet skal være til stede på generalforsamlingen.
8.5 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

9 Opløsning
10.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 2 og højst 3 måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.
10.2 Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – tilfalde naturformål efter generalforsamlingens beslutning.

10 Ikrafttræden
11.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen d. 16.06.2022, træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.