Vedtægter

Vedtægter for Jagttegnslærerforeningen i Danmark

 

§1 Navn, hjemsted og formål

1.1 Foreningens navn er Jagttegnslærerforeningen i Danmark.

1.2 Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

1.3 Foreningens formål er at støtte medlemmerne i forbindelse med deres udfordringer med uddannelsen af nye jægere. Endvidere er det foreningens formål at medvirke til en relevant og respektabel uddannelse af jægere, for derved at styrke og sikre jagtens omdømme og respekt i Danmark.


Formålet opnås blandt andet ved

  • at samle de tilsluttede jagttegnskursuslærere i et videndelingsnetværk,
  • at udøve indflydelse på lovgivningen omkring jagtprøven, herunder at udøve indflydelse på planlægning samt reglerne for afholdelse af den obligatoriske jagtprøve,
  • at udøve indflydelse på lovgivning omkring jagt- og vildtforvaltning,
  • at udøve indflydelse på afvikling af frivillige jagtprøver,
  • at udøve indflydelse på grund- og efteruddannelse af jagttegnskursuslærere,
  • at udøve indflydelse på obligatoriske skydeprøver.

 

§2 Medlemsforhold

2.1 Som medlemmer kan optages personer der af Naturstyrelsen er autoriseret som Jagttegnskursuslærere. Medlemmer kan af foreningen, blive pålagt at fremsende dokumentation for, en af Naturstyrelsen godkendt autorisation.

2.2 Medlemmer af foreningen kan optages i foreningens facebookgruppe. Dog kan medlemmer uden facebookprofil efter personlig henvendelse få tilknyttet profilen på en stedfortræder til gruppen, for herigennem at kunne følge foreningens aktiviteter.

2.3 Udmeldelse af foreningen kan til enhver tid ske, efter henvendelse til bestyrelsen. Der vil ikke blive foretaget refusion.

2.4 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent.

2.5 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. Vedkommende er berettiget til at få eksklusionen forelagt på den førstkommende generalforsamling, der ved almindelig stemmeflerhed afgør eksklusionens berettigelse.

2.6 Bliver et medlem frataget sin autorisation til at virke som jagttegnskursuslærer ophører medlemskabet.

2.7 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

 

§3 Kontingent og hæftelse

3.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

3.2 Kontingentet følger kalenderåret og opkrævning udsendes i januar.

3.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.


§4 Generalforsamling

4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

4.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj-juli måned, og altid en weekenddag. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

4.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling skal varsles mindst 4 uger før afholdelsen. Dagsorden og indkomne forslag skal annonceres på foreningens Facebookgruppe og udsendes til modtagere af nyhedsbrevet senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

4.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af formand eller kasserer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

10. Eventuelt.


Ekstraordinær generalforsamling

4.5 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette, med angivelse af dagsorden. En sådan begæring skal efterkommes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal annonceres på foreningens Facebookgruppe og udsendes til modtagere af nyhedsbrevet med mindst 14 dages varsel.

 

§5 Afstemninger

5.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

5.2 Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5.3 Afstemninger sker skriftligt hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 2 medlemmer begærer det.

5.4 Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.

5.5 Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 flertal, af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.


§6 Bestyrelsen

6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på mindste 5 og gerne 7 medlemmer, som har den overordnede ledelse af foreningen, og vælges af og blandt medlemmerne på generalforsamlingen, med skiftevis valgår. Der vælges en 1.suppeleant og en 2. suppleant til bestyrelsen. Suppleanterne vælges henholdsvis lige og ulige år. I fald en suppleant bliver indkaldt til at afløse en post i bestyrelsen, træder denne ind i den periode som bestyrelsesmedlemmet er valgt for.

6.2 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

6.3 Formand og kasseren vælges direkte af generalforsamlingen, således at formanden er på valg i lige år, og kasseren i ulige år. Formanden og kasseren sidder begge i bestyrelsen. Skulle en af disse forlade bestyrelsen uden for tid, vælger bestyrelsen af sin midte en stedfortræder frem til næste generalforsamling.

6.3a Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

6.4 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det.

6.5 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3/5 af medlemmerne er til stede. Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.6 Bestyrelsessuppleanter har adgang til bestyrelsesmøder, med tale men ikke stemmeret. Ligeledes kan bestyrelsen indkalde relevante personer.

6.7 Valg til bestyrelsen tilstræbes sammensat på en sådan måde at både jagtforenings-, aften/ungdomsskole- og kommercielle undervisere er repræsenteret.


§7 Tegningsret

7.1 Foreningen tegnes af formanden ( i dennes forfald af næstformanden) samt et andet medlem af bestyrelsen.

7.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

 

 

§8 Økonomi

8.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut i foreningens navn.

8.2 Udgifter til bestyrelsesmøder, samt formålstjenstligt fagligt arbejde, kan refunderes af foreningen.

8.3 Regnskaber for forening og udvalg, skal være afsluttet og revideret inden afholdelse af generalforsamlingen.  Regnskabsåret løber fra 1/1 - 31/12.

8.4 Revisorerne har i regnskabsåret fri adgang til foreningens og fagudvalgs regnskaber. Regnskaberne skal være til stede på generalforsamlingen.

8.5 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.


§9 Fagudvalg

9.1 Eventuelle fagudvalg nedsættes af bestyrelsen.

9.2 Nedsatte fagudvalg skal have en formand.

9.3 Nedsatte udvalg kan tilføres økonomiske midler.

9.4 Udvalg kan pålægges at vælge en kasserer, der pålægges regnskabspligt over for bestyrelsen.

9.5 Protokolpligt kan meddeles af bestyrelsen. Bestyrelsen har uhindret adgang til regnskaber og protokoller.


§10 Opløsning

10.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 2 og højst 3 måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

10.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt – tilfalde naturformål, efter generalforsamlingens beslutning.


§11 Ikrafttræden

11.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen d. 17.6. 2017, træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.