Referat af generalforsamling i Jagttegnslærerforeningen 2021 lørdag d.19. juni kl 10.00
Generalforsamlingen blev gennemført online på Google Meet.
Deltagere: Aage Smedegaard, Linda Kolling, John Ravn, Esben Schæffer, Svend Wøjcik-
Jonasson (ref.), Alex Steninge Jacobsen, Hans Arne Frederiksen, Jørn Nielsen, Lars Ole
Andersen, Lennarth Lindkvist, Ole Kent Hansen, Preben Brunsgaard, Svend-Erik Niewald og
Thomas Grostøl, i alt 14 personer.
Formand Aage Smedegaard bød velkommen og konstaterede, at deltagerantallet var større end til
de seneste fysiske generalforsamlinger. Derfor vil bestyrelsen efterfølgende drøfte, om den digitale
form er at foretrække fremover.
01
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Linda Kolling.
Linda blev valgt og konstaterede generalforsamlingens lovlighed.
02
Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
Formanden aflagde beretning. Bemærkninger:
Hans Arne stillede et spørgsmål vedr. eksistensen af ventelister til jagtprøverne. Bestyrelsen er
ikke vidende om, at sådanne findes. Hans Arne undersøger, hvor historien kommer fra og
informerer herom senere.
Ole Kent: Nu kan aspiranter først tilmelde sig til jagtprøve, når de er godkendt af underviseren.
Måske er det forklaringen på, at når der ikke er så mange i systemet, medfører dette et forholdsvis
lille antal udbudte jagtprøvedage.
03
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Gennemgået af kasserer John Ravn og godkendt.
Bemærkninger:
Jørn gør opmærksom på, at årstallet for revision skal korrigeres til 2021.
Alex: Er der en plan for overskuddet? Aage: Vi vil gerne have råd til at købe billeder og til at tilbyde
gode kurser. Linda: Corona er medvirkende årsag til et større overskud.
Aage vedr. opkrævning af kontingent: Vi kan ikke benytte betalingsservice, så det kræver både
ekstra mails og telefonopkald at få betalingerne i hus, i år til knap 20 personer, - og vi har sagt
farvel til 3.
Alex: Benyt evt. noget af overskuddet til at automatisere kontingentbetalingen.
04
Indkomne forslag
Ingen
05
Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 400,-
Dette blev vedtaget.
06
Valg af formand eller kasserer
Kasserer John Ravn er på valg og blev genvalgt.
07
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Esben Schæffer og Svend Wøjcik-Jonasson. Begge blev genvalgt.
Aage foreslog, at bestyrelsen blev udvidet med et enkelt medlem. Thomas Grostøl blev valgt.
08
Valg af suppleanter
Pavia Haaber Jakobsen er førstesuppleant og blev genvalgt.
Der er p.t. ingen 2. suppleant, og Johnny Funck Carlsen blev foreslået og valgt in absentia.
Johnny har efterfølgende modtaget valget.
09
Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
På valg er revisorerne Kim Jørgensen og Frands Frandsen samt revisorsuppleanterne Kim Toft
Hansen og Jørn Nielsen.
Valgt som revisorer blev Kim Toft Hansen og Jørn Nielsen
Der kunne ikke vælges revisorsuppleanter, så bestyrelsen blev bemyndiget til at købe revision for
max kr. 40.000,-, hvis dette bliver nødvendigt.
10
Eventuelt
Alex: Vedtægterne bør kigges efter for at gøre det nemmere at drive foreningen, herunder vedr.
suppleanter, han kigger på det.
Thomas: Pres på for at underviserne kan se, hvornår og hvor der er prøver.
Hans Arne: Vi kan kun se cpr og ikke navnet på aspiranter, det er noget bøvlet og kan nemt føre til
fejl.