Generalforsamling 19

Referat af generalforsamling i Jagttegnslærerforeningen
lørdag d. 25.5.2019 kl.10.00
på Bråskovgård Efterskole, Bråskovvej 59, 8783 Hornsyld
 

Vi har sammensat følgende program:

Kl. 10.00 – 11.30: Generalforsamling

Kl. 11.30 – 12.00:  John Ravn fortæller om mårhunderegulering

Kl. 12.00 – 13.00: Spisning sammen med skolens elever

Kl. 13.00-14.30: Rundvisning på efterskolen, herunder jagtlinjelokaler


Dagsorden:

1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Svend Wøjcik-Jonasson fra bestyrelsen. Hvilket blev vedtaget. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet samt at der ikke var indkommet forslag.


2) Formandens beretning
    Ved Aage Smedegaard


Generalforsamling Jagttegnslærerforeningen i Danmark lørdag d.25.05.2019. 

Her en lille beretning om hvad der er sket i foreningen siden sidst års generalforsamling d.2 juni 2018, hvor vi var samlet til generalforsamling i Seelands lokaler ved Karlslunde. 

 

Tvunget efteruddannelse

Fredag d. 8 juni 2018 startede den tvungne efteruddannelsen af alle landets jagttegnslærer. Der var 4 kursusdage i juni og 6 dage i løbet af efteråret 2018.

Underviserne skulle deltage på 1 kursusdag.  

Styrelsen havde indbudt en ekstern konsulent Søren Himmelstrup, til at styre os igennem dagene, derudover deltog en vildtkonsulent og jægerforbundet med indlæg.

Jagttegnlærerforeningen bidragede med en halv times indlæg på kursusdagene.

Vi orienterede om foreningens virke, derudover orienterede vi om de ændringer der har været, og vil komme på lovgivningsområdet.

Konceptet vil blive gentaget i det kommende efterår.

Vi kan i foreningen glæde os over en del nye medlemmer efter afholdelsen af disse kursusdage.

 

Efteruddannelse efteråret 2018 

Jagtegnslærerforeningen afholdt ”traditionen tro”, vores egen efteruddannelse, for foreningens medlemmer i efteråret 2018.

Næstformand Jesper Søgaard Jensen orienterede om de ændringer der har været på lovgivningsområdet siden sidst efteruddannelse.  

Der var oplægsholdere fra Danmarks jægerforbund, med indlæg omkring Vildtforvaltning i henhold til vejledningen. Undervisning i afstandsbedømmelse, og indlæg fra udbydere af undervisningsmaterialer (Dj og institut for jagt).

En god dag der efterfølgende fik mange positive tilkendegivelser på vores facebook side.

 

Vildtforvaltningsrådet

Vildtforvaltningsrådet har indstillet til ministeren at der i fremtiden skal blive stører fleksibilitet i forhold til jagtprøverne, således at det bliver muligt at gå om til den teoretiske og den praktiske prøve 3 gange inden for 18 måneder. Det vil også blive muligt at gå direkte op til riffel eller bueprøve uden først at have bestået haglskydeprøven.

Det er dog uvis hvornår det træder i kraft.

Jagttegnslærerforeningen har forsøgt at komme med i det udvalg der råder vildtforvaltningsrådet, det har desværre endnu ikke været muligt.

 

Jagthytte Sønder Omme 

I februar var jagttegnslærerforeningens bestyrelse samlet til det årlige 2 dages møde. Vi kunne glæde os over igen i år, at låne en smuk jagthytte i Sønder Omme. Kommende arbejdsopgaver og efteruddannelse blev drøftet.  

 

Jagtprøve 

Ved generalforsamlingen, og ved Miljøstyrelsens efteruddannelser af jagttegnskursuslærer forår 2018, glædede jeg mig over at jagtprøverne var blevet bedre. Det viste sig dog ved efterfølgende aktindsigt, at der til stadighed er behov for at foreningen søger aktindsigt.

Bestyrelsen har vurderet at der er behov for at vi orientere vores medlemmer, omkring udfordrende spørgsmål, da styrelsen ikke i tilstrækkelig grad tager vores bemærkninger med i overvejelserne, når de formulere og genbruger prøvespørgsmålene.

Det har desværre vist sig at Styrelsen i de igangværende prøver, igen bruger flere af de spørgsmål, som foreningen har haft bemærkninger til. Vi kan derfor glæde os over at vi har valgt at orienter vore medlemmer omkring netop disse spørgsmål.

 

Mødes med styrelsen og udbydere 

På trods af udfordringerne omkring prøvespørgsmålene, er vi i god dialog med styrelse og forsøger på diplomatisk vis at opnå størst mulig indflydelse.

I juni mødes Jagttegnslærerforeningen med Miljøstyrelsen, en håndfuld vildtkonsulenter, samt udbyderne af undervisningsmaterialer. Her vil vi, igen i år, drøfte de mange udfordringer omkring jagtprøverne.

 

FB 

Foreningens Facebook er fortsat et godt redskab til kommunikation i foreningen. Vi glæder os over, og lægger vægt på, at den god tone i gruppen bevares.  

 

Forsikring af midlertidige skydebaner

Som bekendt har jagttegnslærerforeningens medlemmer mulighed for at deltage i en forsikring, i forbindelse med skydning på midlertidige skydebaner. Der er faldende interesse for forsikringen, da mange undervisere i forvejen er dækket af en forsikring, fordi de skyder på DJs baner. Det betyder at foreningen har måtte dække det underskud der har været på forsikringen.

Forsikringen vil formentlig blive betydelige dyrere næste år, men stadig væsentlig billigere end hvis den enkelte underviser skal tegne sin egen forsikring. Vi vil derfor inden for nær fremtid undersøge, hvor mange undervisere der ønsker forsikringen 2020, så vi i god tid kan melde ud om der er basis for at fortsætte forsikringsordningen.

 

Kasserer i Jagttegnslærerforeningen

Kasserer-posten i jagttegnslærerforeningen kræver meget tid. Særlig opgaverne omkring opkrævning af kontingent og medlems registrering er en stor udfordring.

 

Kim

Vores kasser Kim Jørgensen har derfor valgt at trække sig fra posten.

Vi skal fra bestyrelsen sig tak til Kim for indsatsen og tak for mange hyggelige møder på Skype.

For at lette opgaverne for den kommende kasser har vi valgt at Linda Kolling i fremtiden skal stå for medlemsregistreringen.

Svend Wøjcik-Jonasson overtager sekretær opgaverne fra Linda.

Efter ønske fra foreningens medlemmer har vi fået oprettet mobilpay, hvilket forhåbentligt også vil være med til at få flere medlemmer til at betale kontingentet til tiden.


Det var hvad jeg havde valgt at orientere om i år. I bestyrelsen glæder vi os til det kommende års udfordringer med disse ord vil jeg slutte årets beretning.  

  

 

3) Fremlæggelse af årsregnskab for 2018
Ved Kim Jørgensen
 

Resultatopgørelse

 

 

 

for perioden 01.01.2018-31.12.2018

 

 

 

 

 

2018

2017

INDTÆGTER

 

 

 

Kontingenter

 

45.900,00

47.100,00

Forsikring

 

20.000,00

31902,00

Tøj salg

 

0,00

1.944,00

Diverse indtægter

 

650,00

0,00

INDTÆGTER I ALT

 

 

66.550,00

80.946,00

 

 

 

 

 

UDGIFTER

 

 

 

 

Generalforsamling/Efteruddannelse

6.156,45

7.339,25

Bestyrelse

 

 

2.752,78

2.171,40

Kørselsgodtgørelse

 

16.980,36

18.535,97

HDI forsikring

 

31.445,70

30.907.85

Tøj køb

 

0,00

0,00

Web regnskab

 

3.400,00

3.958,75

Internetomkostninger

 

895,00

0,00

Debitor diff.

 

 

 

 

Bank gebyr

 

 

34,00

49,90

Andre omkostninger

 

 

101,00

0,00

UDGIFTER I ALT

 

61.765,29

62.963,12

 

 

 

 

 

ÅRETS RESULTAT

 

4.784,71

17.982,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVER

 

 

 

 

Beholdning bank

 

28.237,18

16.046,47

Skyldige debitorer

 

0,00

10.000,00

AKTIVER I ALT

 

28.237,18

26.046,47

 

 

 

 

 

PASSIVER

 

 

 

 

Egenkapital 2017

 

23.452,47

5.469,59

Årets resultat

 

4.784,71

    17.982,88

Skyldige omkostninger

 

0,00

2.594,00

PASSIVER I ALT

 

28.237,18

26.046,47

 

4) Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 400,-


5) Indkomne forslag
Der er ikke blevet fremsendt indkomne forslag.

6. Valg af formand eller kasserer
Kasserer Kim Jørgensen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår John Ravn.
Valgt


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Svend Wøjcik-Jonasson og Esben Schæffer. Begge modtager genvalg.
Desuden er bestyrelsen interesseret i at supplere op med et medlem, da der er arbejde nok – hvilket desværre ikke lykkedes.


8. Valg af suppleanter
Pavia Haaber Jakobsen er 1. suppleant og modtager genvalg – valgt.


9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
På valg er: Søren Bay – træder ud og til gengæld træder afgående kasserer Kim Jørgensen, Frands Frandsen - forsætter.
Suppleanter: Kim Toft Hansen og Jørgen Nielsen


10. Eventuelt
Opfordring til at øge medlemstallet – evt. ved brug af visitkort eller lignende.


Referat Linda Kolling