Generalforsamling'18

Referat af Jagttegnslærerforeningens generalforsamling 2018

 

 

1.Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Svend Wøjcik-Jonasson

Svend blev valgt og fastslog overholdelse af varslinger og forsamlingens lovlighed i henhold til vedtægterne.

 

Antal fremmødte med stemmeret: 13

 

2.Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

Ved formand Aage Smedegaard


Formanden omtalte bl.a.

  • at foreningen har aktindsigt i de teoretiske jagtprøver og at disse i 2017 generelt har været gode. Bestyrelsen har dette som et vigtigt fokuspunkt,
  • at foreningens efteruddannelseskurser har været godt besøgt og har haft et meget tilfredsstillende indhold. Bestyrelsen har glædet sig over de mange positive tilkendegivelser vedr. kursernes indhold,
  • at Miljø- og Fødevareministeriets udflytning til Odense kan have en uheldig indvirkning på arbejdsgange og sagsbehandlinger,
  • at ”Vildt og Jagt” er købt og nedlagt af Danmarks Jægerforbund. Det monopol på undervisningsmateriale, som vi i bestyrelsen ikke er tilhængere af, varer heldigvis ikke så længe, idet der er et nyt materiale på vej fra ”Institut for jagt”,
  • at foreningen har været til møde med styrelsen, udbydere af materiale samt de vildtkonsulenter, der udarbejder spørgsmål til prøverne. Dette års møde foregik i en meget positiv og konstruktiv atmosfære, og dagens væsentligste emne var ajourføring og tilpasning af vejledningen til den skriftlige jagtprøve, som kommer til at gælde fra 2019,
  • at jagttegnslærere i hele landet er indkaldt til en obligatorisk efteruddannelsesdag, hvis de vil beholde autorisationen. Foreningen har en halv time til rådighed på kursusdagene.

 

Bemærkninger:

Beretningen afstedkom forskellige kommentarer og spørgsmål, som formanden og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer svarede på efter bedste evne.

Bestyrelsen blev opfordret til at se på muligheder for at øge medlemstallet.

 

 

3.Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Ved kasserer Kim Jørgensen


Resultatopgørelsen for 2017 er godkendt af de valgte revisorer og blev gennemgået. Bemærkninger:

Hvis foreningens økonomiske råderum synes for snævert bør kontingentet hæves. Det ønskedes, at det reviderede regnskab kunne ses inden generalforsamlingen Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

 

4.Indkomne forslag

Ingen

 

5.Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 400,-

Kontingentet blev vedtaget uden bemærkninger.

 

6.Valg af formand eller kasserer

Formand Aage Smedegaard modtager genvalg

Aage blev genvalgt med applaus J

 

 

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er Claus Holm Hansen, Jesper Søgaard Jensen og Linda Kolling. Jesper og Linda modtager genvalg.

John Ravn er kandidat til bestyrelsen.

Jesper, Linda og John blev valgt.

 

 

8.Valg af suppleanter

Pavia Jacobsen er 1. suppleant og valgt for et år mere Der er p.t. ingen 2. suppleant

Jesper Lysholdt blev valgt som 2. suppleant.

 

9.Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter

Revisorerne Frands Frandsen og Søren Bay Pedersen modtager genvalg. Revisorsuppleanterne er Kim Toft Hansen og Michael Frandsen.

Begge modtager genvalg.

Revisorer og revisorsuppleanter blev genvalgt.

 

10.Eventuelt

Der lød en opfordring til at der bør være mere fokus på foreningens hjemmeside. Denne kunne udbygges til at have flere funktioner samt et medlemslogin.