Generalforsamling'15

Referat af Jagttegnslærerforeningen i Danmarks ordinære generalforsamling lørdag den 20. juni 2015 kl. 14.00

Dansk Jagt og Skovbrugsmuseum, Folehavevej 15, 2970 Hørsholm
Jagttegnslærerforeningens formand Aage Smedegaard bød velkommen til i alt 23 deltagere.
Herefter præsenterede deltagerne sig kort.


1 Valg af dirigent
Alle adspurgte takkede nej eller meldte afbud. Søren Bay blev valgt


2 Aflægning af beretning om foreningens virke siden stiftende generalforsamling

Formanden omtalte i sin beretning følgende:

 • foreningens virke siden opstarten, herunder etablering af den grundlæggende struktur
 • weekendmøde feb 2015 for bestyrelsen for at klarlægge mission og visioner samt mål og pejlemærker
 • foreningen i medierne, bl.a. Jæger
 • samarbejdet med Vildt & Jagt
 • samarbejdet med Danmarks Jægerforbund
 • arbejdet i jægerforbundets referancegruppe vedr. undervisningsmateriale
 • at foreningen ikke er interesseret i at jægerforbundet skal have monopol på undervisning
 • aktindsigt i uheldige spørgsmål til den teoretiske jagtprøve 2014 
 • samarbejde med Naturstyrelsen
 • udkast til vejledning til teoeretisk jagtprøve
 • Facebook
 • foreningens synlighed

Forsamlingen havde få opklarende og positivt kommenterende bemærkninger til beretningen.


3 Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Indledningsvis fremsatte Søren hvad god regnskabsskik er for foreninger. Forsamlingen godkendte
regnskabet.


4 Indkomne forslag
Bestyrelsen havde udsendt forslag til ændringer af vedtægter.
Ad 2.1 Stedfortræder registeres internt, - godkendt som forelagt
Ad 4.3 Godkendt
Ad 6.1 Godkendt, sidste sætning (valgt for 1 eller 2 år) slettes.
Ad 7.1 Godkendt, tilføjes efter formanden (i tilfælde af dennes forfald af næstformanden)


5 Fastsættelse af kontingent
Kontingent uændret kr. 300,- vedtaget.


6 Valg af kasserer
Jan Lindberg foreslået og valgt.


7 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valgt blev Kim Jørgensen, Solrød. Genvalgt blev Claus Holm Hansen og Svend Wøjcik-Jonasson.


8 Valg af første og anden suppleant
Valgt blev Morten Kjelmann som første suppleant og Klaus Hartmann som anden suppleant.


9 Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
Valgt som revisorer blev Søren Bay og Frands Frandsen.
Valgt som revisorsuppleanter blev Peter Hammershøj og Klaus Hartmann.


10 Eventuelt
Morten Kjelmann orienterede om et filmprojekt omhandlende nye jægere.
Efter generalforsamlingen blev der fortalt om det nye udkast til vejledning til teoeretisk jagtprøve og
foreningens møde i Naturstyrelsen desangående.
Endvidere omtaltes foreningens påtænkte kurser.