29 72 13 36
Shopping basket:0 item(s) USD 0.00
Midlertidigeskydebaner

Midlertidige skydebaner

En vejledning til jagttegnslærere og flugtskydningsinstruktører

Formål

Jagttegnslærere og flugtskydningsinstruktører må til brug for instruktion oprette midlertidige skydebaner og afholde skydninger på disse.

Vil vi benytte midlertidige flugtskydningsbaner er der nogle regler, vi skal overholde.

Denne vejledning er udarbejdet af Jagttegnslærerforeningen i Danmark med det formål at hjælpe jagttegnslærere og flugtskydningsinstruktører, der vil benytte sig af muligheden for at gennemføre skydeundervisning på midlertidige skydebaner.

Hvad er en midlertidig skydebane?

I Vejledning om skydebaner fra Miljøstyrelsen, omtales de som "Sjældent benyttede skydepladser" hvis de opfylder følgende krav:

* kun anvendes i op til 5 dage om året inden for tidsrummet kl. 7 - 21 på hverdage eller 9 - 16 på lørdage og,

* kun samtidigt benyttes af få personer (op til 20 personer pr. dag), og som ligger i en rimelig afstand fra den nærmeste bolig og dennes udendørs opholdsarealer i retning mod det til skydningen benyttede areal, og

* hvor der ikke er faste baneanlæg.

Lovgivning

Hvis vi vil benytte os af muligheden for at afholde skydeundervisning på midlertidige skydebaner, skal vi følge reglerne i 3 bekendtgørelser, 1 vejledning og 1 instruks:

Bekendtgørelse om jagttegn nr. 193 af 23/02/2015
Bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse nr. 294 af 23/04/2004/
Bekendtgørelse om våben og ammunition, nr. 1248 af 30/10/2013
Miljøstyrelsens vejledning om skydebaner vejl. Nr. 14011 af 30/03/1995
Instruks for jagttegnskursuslærere bilag 2

Godkendelser

Med baggrund i lovgivningen skal vi inden vi afholder skydeundervisning på midlertidige skydebaner i forbindelse med jagttegnskurser, eller som flugtskydeinstruktion, sikre os, at vi har en godkendelse fra politiet (Instruks for skydebanens brug) og en ansvarsforsikring, der dækker aspiranter, skytter og hjælpere. (jfr. Instruks for jagttegnskursuslærer bilag 2)

En midlertidig skydebane kræver ikke en miljøgodkendelse. Vi skal dog orientere kommunen om, at skydningen afholdes, da støjbelastningen indgår i den samlede vurdering for området.

I bekendtgørelsen om jagttegn, bilag 1 står der:

Den praktiske del af det obligatoriske jagttegnskursus skal foregå på en godkendt skydebane

I bekendtgørelsen om våben og ammunition stå der:

§19. Stk. 2. Lærere, der underviser ved det obligatoriske jagttegnskursus, kan uden tilladelse overlade glatløbede haglgeværer og uladte riflede jagtvåben til jagtprøveaspiranter, hvis:

1) læreren er godkendt som jagttegnskursuslærer af Naturstyrelsen,

2) overladelsen af uladte riflede jagtvåben alene sker i forbindelse med teoretisk undervisning, og

3) overladelsen af glatløbede haglgeværer alene sker i forbindelse med instruktion eller øvelse i skydning med glatløbede haglgeværer.

Stk. 4. Flugtskydningsinstruktører kan uden tilladelse overlade eller overlades glatløbede jagtvåben, hvis:

1) instruktøren er godkendt af Naturstyrelsen, og

2) overladelsen alene sker i forbindelse med instruktion eller øvelse i flugtskydning.

Stk. 5. Skydning som nævnt i stk. 2, nr. 3, stk. 3, nr. 2, og stk. 4, nr. 2, skal finde sted på en bane eller skydeplads, der er godkendt til det pågældende våben.

I bekendtgørelsen og skydebaners indretning står der:
§ 18. Krav om erstatning, som kan gøres gældende for skader forvoldt ved anvendelse af en skydebane, skal være dækket af en ansvarsforsikring.

Stk. 2. Forsikringen skal dække personskade eller tab af forsørger på indtil 10.000.000 kr. og tingsskade på indtil 2.000.000 kr. pr. skade, der er forårsaget ved en enkelt begivenhed.

Stk. 3. Forsikringspligten påhviler ejeren af skydebanen eller den bruger, der har varig rådighed over skydebanen.

§ 19. Enhver, der mod løn eller som ulønnet medhjælper antages til varigt, midlertidigt eller forbigående at virke som markør eller udøver tilsvarende arbejde i forbindelse med skydning her i landet, er sikret mod følgerne af arbejdsskade efter lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Sikringspligten påhviler den, der antager medhjælperen.